Свободно използване на произведения, защитени с авторски права, за целите на образованието

Автор: Светозара Петкова
Можете да ползвате текста според условията на договора Криейтив Комънс Признание

Преподавателската дейност предполага използването на многобройни видове произведения - художествена, научна, техническа литература, снимки, филми, звукозаписи, карти, схеми, компютърни програми и прочие. В голямата си част тези произведения са създадени от един или повече автори и се ползват със защитата на авторското право според правилата на българския Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Законът за авторското право и сродните му права

ЗАПСП е приет през 1993 година, за да регулира на първо място защитата на правата на авторите върху техните произведения. Това са авторските права. На второ място, ЗАПСП урежда така наречените сродни права, а именно правата на артистите-изпълнители върху техните изпълнения, на продуцентите на звукозаписи и филми върху тези произведения и на радио- и телевизионните организации върху техните програми. Основната цел на закона е да насърчи творческата дейност като даде на автора изключителни права да се ползва от плодовете на своя труд. Смята се, че силната авторскоправна защита е белег на високо развитите общества, където законът дава на гражданите силни стимули да творят. Плодовете от труда на автора могат да имат морално изражение, каквото е удовлетворението от признанието, известността, възможността да избереш съдбата на творбата си. Затова, част от авторските права са неимуществени, като например правата на автора да реши дали произведението може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да иска признаване на неговото авторство върху произведението, да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно, да иска името или псевдонимът му да бъдат обозначавани при всяко използване на произведението, да иска запазване целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени или пък да промени произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица и т.н. Плодовете от авторския труд могат да имат и финансово изражение. ЗАПСП дава на автора редица имуществени права, основното сред които е правото да използва произведението, да разрешава на други лица да го използват и да получава приходи от това използване. Нарушенията на неимуществените и имуществените авторски права се санкционират от закона, като за някои от по-сериозните нарушения е предвидена и наказателна отговорност.

Ограничения в обхвата на закона

Не са обект на авторското право нормативните и индивидуални актове на държавни органи за управление (например закони, правилници, решения, заповеди), идеи и концепции, фолклорните творби, както и новини, факти, сведения и данни. С други думи, всеки може да създава сборници със закони и дигитализирани бази данни със закони без да е необходимо решение за това. Също, тъй като единствено начинът на изразяване на една идея се ползва със защита, но не и самата идея, можете да разкажете със свои думи за чужда идея или произведение, или да преразкажете новина без с това да нарушавате правата на автора на идеята, произведението или новината.

Времетраене на авторското право

Никой няма право да използва произведения без съгласието на техните автори в срок от седемдесет години от смъртта на автора. Например, Иван Вазов е починал през 1921 година. Тоест преди 1991 година е било необходимо съгласие на наследниците на писателя (или съответно на издателството, на което наследниците са прехвърлили правата), за да бъдат разпространявани произведения на писателя. Днес, всеки би могъл да отпечата или дигитализира негова книга и да я разпространява безплатно или срещу възнаграждение за това. За наследниците на Елин Пелин (починал през 1949 г.) например, авторскоправната защита ще изтече през 2019 г. и оттогава насетне никой няма да може да се противопостави на свободното включване на негови произведения в дигитални библиотеки, свободно отпечатване и прочие. Съществуват спорове дали 70-годишният срок на защита не е твърде дълъг и не препятства достъпа до знание, но това е въпрос на законодателно решение и за промяната му би била необходима промяна в закона.

Използване на произведения, защитени с авторско право

Според закона използване е много широко понятие, което включва дейности като разпространение, възпроизвеждане, публично представяне или изпълнение, преработка, превод на друг език и други. Такова използване без разрешение представлява нарушение на авторското право и се наказва от закона. Законът обаче отчита, че в много случаи обществото има интерес от свободното използване на произведения. Затова той се стреми да запази някакъв баланс между правата на авторите върху собствените им произведения и ценности като свободата на изразяване и възможността за достъп до произведенията на изкуството и науката.

Условия, при които е допустимо да се използват свободно произведения, обект на авторско право

Член 24 от ЗАПСП изброява случаите, в които е допустимо свободно използване на авторски произведения без съгласието на автора и без заплащане на съответно възнаграждение за това. Някои от тези изключения са от особено значение за целите на образованието. На първо място, допустимо е използването на цитати от вече разгласени произведения при критика или обзор. Задължително е обаче, да се посочат източникът и името на автора. Цитатът не бива да е твърде дълъг, а трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта. Допустимо е също използването на части от публикувани произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване за научни или образователни цели като отново трябва да се посочи името на автора. От значение за целите на образованието е и законовото изключение, което дава възможност за публичното представяне на публикувани произведения в учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето. Това открива широки възможности за поставянето на модерни училищни постановки без да е необходимо да се тревожим за съгласието на драматурга. Законът изрично позволява и възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели. Така, ако учителят размножи едно произведение с цел да го използва при преподаването на учебния материал, това не би било в нарушение на авторското право. Той обаче би се превърнал в нарушител, ако продава копията или по друг начин извлича търговска облага от тях.

Много важно е учителите да познават добре правата за свободно използване на авторски произведения и особено тези, които се отнасят до учебната дейност, за да се възползват в пълна степен от тези права и осъвременят максимално материалите, които ползват за преподаване.

Ресурси по темата в Интернет


Първоизточник / Версия: 1.1